Wellkomm zou Betteng

Wellkomm zou Betteng

Donnerstag, 23. August 2018

3 Kandidaten aus der Gemeng Dippech

1919 gin fir d'Wahlen folgend Kandidaten mat:

Adolf Gilles vun Betteng

net vun Reckeng
Wort vum 18 10 1919

net vun Klengbetteng
Obermosel Zeitung vum 11 10 1919

J. B. Müller vun Dippech

Eduard Kirsch vun Sprenkeng

Samstag, 4. August 2018

Dreikantonsstrooss an den Archiven

Ref. code:H-0200
Route des Trois-Cantons - section de Frisange à Pontpierre et de Pontpierre à Windhof - emprises
 date(s):    1850 - 1876


Aus der Dippecher Gemeng:

 Calmes Joseph, tailleur,Sprinkange
Degrell Nicolas,journalier,Schouweiler
Diederich Pierre,journalier,Schouweiler
Ferron Etienne,maréchal-ferrant,Dippach
Ferron Nicolas,menusier,Dippach
Fischbach Henri,tisserand,Schouweiler
Fonck Michel,tailleur,Dippach
Haas Henri,cultivateur,Dippach
Hess Jacques,tonnelier,Sprinkange
Hoeltgen Pierre,journalier,Sprinkange

Huberty Nicolas,cultivateur,Schouweiler
Kirsch Pierre,héritiers,Sprinkange
Klein Pierre,héritiers,Schouweiler
Steichen Jean,cultivateur,Sprinkange
Wirth Nicolas,journalier,Schouweiler

Donnerstag, 2. August 2018

en 'Antrag auf Zurückstellung vom Reichsarbeitsdienst' aus den Archiven

Ref. code:CdZ-D-0669

Juli 1941 : Antrag an den Ortsgruppenleiter Dippach
August 1941 : Antwort Arbeitsamt

August 1941 : Reaktionen

September 1941 : Prüfung durch PetingenOktober 1941 : Ablehnung

Barrière an der Gemeng Dippech ob der Haaptstroos

D'Ausstellung ' 175e anniversaire de l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg au Zollverein allemand en 1842' an den Staats Archiven huet en intressanten tableau:
Freitag, 16. März 2018

D'Schoulbridder zu Betteng

Annoncen am Wort vum 12 Oktober 1929, 11 Juli 1930 an vum 28 Juli 1931
fir d'Obnahm an de Noviziat :

http://www.eluxemburgensia.lu/webclient/DeliveryManager?application=DIRECTLINK&custom_att_2=simple_viewer&pid=1368644&search_terms=schulbr%C3%BCder%20bettingen%20noviziat#panel:pp|issue:1368644|article:DTL517|query:schulbr%C3%BCder%20bettingen%20noviziat

http://www.eluxemburgensia.lu/webclient/DeliveryManager?application=DIRECTLINK&custom_att_2=simple_viewer&pid=1175510&search_terms=schulbr%C3%BCder%20bettingen#panel:pp|issue:1175510|article:DTL437|query:schulbr%C3%BCder%20bettingen

http://www.eluxemburgensia.lu/webclient/DeliveryManager?application=DIRECTLINK&custom_att_2=simple_viewer&pid=1188210&search_terms=schulbr%C3%BCder%20bettingen#panel:pp|issue:1188210|article:DTL401|query:schulbr%C3%BCder%20bettingen

D'Bettenger Schlass get versteet

Am Wort vum 16 Juni 1900 steet d'Annonce vun der Stee:
http://www.eluxemburgensia.lu/webclient/DeliveryManager?application=DIRECTLINK&custom_att_2=simple_viewer&pid=1030161&search_terms=bettingen#panel:pa|issue:1030161|article:DTL226|query:bettingen


Am Wort vum 18 August 1900 steet:

 Dieser Tage ging das
Hrn. Is. Lafontaine zu Bettingen zugehörige Schloß mit
5 Hekt. Wiesen zum Preis von  22.000 Fr. in den
Besitz des Hrn. P. Bosseler- Lafontaine von Befort-
Bartringen über.